- Splošni pogoji -

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

 

1. Splošne opredelitve

1.1. BELI PLAMEN je spletni portal, ki omogoča nakup dveh skupin storitev: DAR OB SLOVESU in V SPOMIN.
1.2. DAR OB SLOVESU je storitev pogrebnih podjetij, ki omogoča darovanje ob slovesu od pokojnih z namenom, da se darovana sredstva uporabijo za urejanje grobov. 1 (en) evro od darovanih sredstev je humanitarni prispevek, namenjen organizacijam, registriranim za paliativno oskrbo.
1.3. V SPOMIN je storitev, ki kupcem omogoča, da za grob pokojnika iz spletnega kataloga izberejo spominski paket (na primer cvetje in svečo), ki ga pogrebno podjetje dostavi na grob, kupec pa prejme fotografijo spominskega paketa na grobu.
1.4. Pogrebna podjetja, na spletnem portalu navedena na podstrani Partnerji, nudijo te storitve na pokopališčih, ki so navedena v izbirnem oknu na podstrani za nakup.
1.5. Za vsako od skupin storitev veljajo splošni pogoji poslovanja in nekateri posebni pogoji poslovanja, ki so del splošnih pogojev in so navedeni v poglavjih 3. in 8. teh pogojev.
1.6. S spletnim portalom BELI PLAMEN upravlja podjetje I&S Aladin d.o.o. Ajdovščina, Župančičeva ulica 1c, 5270 Ajdovščina, Slovenija, matična številka: 5609798000, davčna številka: SI21632642, telefon 05 366 40 42, elektronski naslov info@beliplamen.si, ki je posrednik pri prodaji storitev DAR OB SLOVESU in prodajalec storitev V SPOMIN (v nadaljevanju tudi prodajalec).
1.7. Kupca zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi pri vseh partnerjih – pogrebnih podjetjih. Podjetje I&S Aladin d.o.o. Ajdovščina si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku nakupa.

 

2. Splošni pogoji nakupa

2.1. Vse storitve in izdelki, ki so na voljo na spletnem portalu BELI PLAMEN, so namenjeni nakupu za izbranega pokojnika oziroma njegov grob. Natančneje, kupci lahko kupijo storitve in izdelke le za tiste pokojnike, ki so vpisani na spletnem portalu BELI PLAMEN.
2.2. Vpis podatkov o pokojnih osebah v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov izvede pogrebno podjetje, ki so ga izbrali svojci pokojnega in ki so mu s podpisom izjave izrecno dovolili objavo podatkov na spletnem mestu BELI PLAMEN.

 

STORITVE DAR OB SLOVESU

 

3. Posebni pogoji za storitve DAR OB SLOVESU

3.1. Podjetje I&S Aladin d.o.o. Ajdovščina oz. prodajalec ni izvajalec storitev DAR OB SLOVESU. Storitve izvajajo pogrebna podjetja, ki so obenem tudi izdajatelji vrednostnih bonov. Nakup paketov DAR OB SLOVESU, sestavljenih iz žalnih vizitk in vrednostnih bonov, predstavlja izključno pogodbeno razmerje med kupcem in posameznim pogrebnim podjetjem, pri čemer lahko za navedeno pravno razmerje glede določenih pravnih vprašanj veljajo tudi splošni pogoji poslovanja pogrebnega podjetja. Prodajalec prodaja pakete BELI PLAMEN – DAR OB SLOVESU kot posrednik po naročilu posameznega partnerja – pogrebnega podjetja. Ob nakupu paketa kupec pooblasti I&S Aladin d.o.o. Ajdovščina zgolj za urejanje nakupa. Podatki odgovornega pogrebnega podjetja so na spletnem portalu navedeni na podstrani Partnerji, ime pogrebnega podjetja pa je navedeno v izbirnem oknu na podstrani za nakup in natisnjeno na vrednostnem bonu. Ime odgovornega pogrebnega podjetja lahko zahtevate po e-mailu na info@beliplamen.si ali po telefonu na št. 05 366 40 42.
3.2. Kupec paketa DAR OB SLOVESU soglaša, da z nakupom darilnega bona le-tega sočasno podari svojcem pokojnega, 1 (en) evro pa podari humanitarni organizaciji za paliativno oskrbo, ki jo je izbralo pogrebno podjetje in je na spletnem portalu navedena na podstrani Donacije, zato kupec po nakupu ne more zahtevati vračila denarja.
3.3. Pogrebna podjetja vrednostne bone izročijo svojcem pokojnih, 1 (en) evro od skupnih darovanih sredstev pa nakažejo izbrani humanitarni organizaciji.
3.4. Kupec paketa DAR OB SLOVESU soglaša, da svojci pokojnega, naročniki pogrebnih storitev pri izbranem pogrebnem podjetju, prosto razpolagajo z vrednostjo darovanega bona za poplačilo storitev pogrebnega podjetja.

 

4. Postopek nakupa storitev DAR OB SLOVESU

4.1.  Paket DAR OB SLOVESU sestavljajo vrednostni bon, žalna vizitka in kuverta. Vsak kupec se z nakupom vrednostnega bona zaveže plačati tudi 1 (en) evro kot humanitarni prispevek za paliativno oskrbo in ob tem dobi žalno vizitko.  Žalna vizitka ima poleg osnovne uporabne vrednosti tudi simbolno vlogo potrdila o humanitarnem prispevku in je tako na voljo samo ob nakupu izbranega paketa BELI PLAMEN - Dar ob slovesu, v okviru katerega je 1 (en) evro namenjen donaciji humanitarni organizaciji.
4.2. Na podstrani Nakup kupec izbere kraj, pogrebno podjetje, pokopališče, čas pogreba in ime pokojnika, nato izbere obliko vizitke, vnese osebni tekst in izbere vrednost darilnega bona. Po potrditvi izbora, soglasju s Splošnimi pogoji poslovanja, vnosu podatkov o kupcu in plačilu je nakup zaključen.
4.3. Plačilo je možno z debetnimi karticami Activa in Maestro ter kreditnimi karticami MasterCard, Visa, Visa electron in American Express.
4.4. Po nakupu dobi kupec na svoj elektronski naslov potrditev s povzetkom nakupa in račun za opravljen nakup.
4.5. Pogrebno podjetje najkasneje 24 ur po pogrebu oz. prvi delovni dan po pogrebu svojcem, natančneje naročniku pogreba, po pošti s povratnico pošlje žalne vizitke in vrednostne bone, ki so bili preko spletnega portala BELI PLAMEN v okviru nakupov paketov DAR OB SLOVESU izbrani in kupljeni za določenega pokojnika, skupaj z navodili, kje in kdaj lahko te bone unovčijo.
4.6. Posamezno pogrebno podjetje lahko v svojih splošnih pogojih, ki jih objavi na svoji spletni strani, določi tudi drugačen postopek izročanja vrednostnih bonov svojcem ob pogoju, da s tem postopkom seznani svojce že ob naročilu pogreba. V nasprotnem primeru velja način izročanja vrednostnih bonov, opisan v točki 4.5. teh Splošnih pogojev.

 

5. Obveznost Pogrebnega podjetja iz vrednostnega bona BELI PLAMEN

5.1. Vrednostni bon BELI PLAMEN je izkazni papir, ki ga Pogrebno podjetje izda proti plačilu v obliki listine in katerega je skladno s temi Splošnimi pogoji Pogrebno podjetje zavezano sprejeti kot plačilo za blago in storitve, ki jih prodaja.
5.2. Ime Pogrebnega podjetja, izdajatelja vrednostnega bona, je razvidno iz žiga, ki je odtisnjen na bonu.
5.3. Obveznost Pogrebnega podjetja iz vrednostnega bona nastane v trenutku, ko kupec vrednostnega bona vplača izbrano vrednost bona.
5.4. Terjatev iz vrednostnega bona je vezana na sam papir in gre vsakokratnemu imetniku vrednostnega bona. Izpolnitev terjatve iz vrednostnega bona lahko ob predložitvi bona zahteva njegov prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.
5.5. Obveznost Pogrebnega podjetja iz vrednostnega bona preneha s tem, ko ga Pogrebno podjetje sprejme kot plačilo za blago in storitve in v primeru, če postane vrednostni bon neveljaven iz razlogov iz točke 7.2. teh splošnih pogojev.

 

6. Pravice imetnika vrednostnega bona BELI PLAMEN

6.1. Izpolnitev obveznosti iz vrednostnega bona lahko zahteva prinosnik bona na sedežu Pogrebnega podjetja. Čas veljavnosti vrednostnega bona je 12 (dvanajst) mesecev od datuma izdaje, ki je izpisan na bonu. Če je zadnji dan veljavnosti vrednostnega bona dan, ko Pogrebno podjetje ne posluje, lahko prinosnik bon unovči še prvi delovni dan po poteku veljavnosti bona.
6.2. Izpolnitev obveznosti iz vrednostnega bona zahteva prinosnik tako, da bon predloži Pogrebnemu podjetju kot plačilo ob nakupu blaga ali storitev. Prinosnik vrednostnega bona in Pogrebno podjetje se lahko dogovorita za odlog izpolnitve obveznosti iz vrednostnega bona. Tak dogovor skleneta v pisni obliki.
6.3. Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

 

7. Ostala določila za storitve DAR OB SLOVESU

7.1. Vrednostni bon BELI PLAMEN je veljaven, če je na njem čitljivo natisnjena ali izpisana vrednost, izpisan datum izdaje, natisnjen žig izdajatelja in podpis podajalca.
7.2. Na vrednostnem bonu ni dovoljeno ničesar brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje vrednostni bon za neveljavnega.
7.3. Pogrebno podjetje zavrne izpolnitev obveznosti iz vrednostnega bona, če ugotovi, da je vrednostni bon ponarejen.
7.4. Splošni pogoji poslovanja z vrednostnimi boni veljajo od dneva objave dalje in so na voljo na sedežu Pogrebnega podjetja ter na vpogled na spletni strani Pogrebnega podjetja.
7.5. Pogrebno podjetje si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja z vrednostnimi boni brez posebne najave. Za posamezne vrednostne bone BELI PLAMEN vselej veljajo splošni pogoji, ki so veljali na dan izdaje posameznega bona.
7.6. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z vrednostnimi boni se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče po sedežu Pogrebnega podjetja.

 

STORITVE V SPOMIN

 

8. Posebni pogoji za storitve V SPOMIN

8.1. Podjetje I&S Aladin d.o.o. Ajdovščina je prodajalec storitev V SPOMIN, ki jih izvedejo podizvajalci – pogrebna podjetja.
8.2. Spominski paketi blaga in storitev iz spletnega kataloga BELI PLAMEN – V SPOMIN – obsegajo izbrano blago (na primer cvetje, sveče in žalne vizitke), dostavo na grob pokojnika in fotografijo o opravljeni storitvi.

 

9. Postopek nakupa storitev V SPOMIN

9.1. BELI PLAMEN – V SPOMIN – so storitve, namenjene izražanju spomina na pokojne na daljavo. Kupec na spletnem portalu BELI PLAMEN izbere in plača spominski paket blaga in storitev, prodajalec pa s pomočjo podizvajalca – pogrebnega podjetja – izvede naročilo.
9.2. Na podstrani Nakup kupec izbere storitve V spomin, izbere osnovne podatke o pokojniku (kraj, pogrebno podjetje, pokopališče, ime pokojnika), nato izbere spominski paket in vnese osebni tekst. Po potrditvi izbora, vnosu podatkov o kupcu, soglasju s Splošnimi pogoji poslovanja spletnega portala BELI PLAMEN  in plačilu je nakup zaključen.
9.3. Za lažji in hitrejši izbor osnovnih podatkov je na voljo iskalnik, v katerega je potrebno vnesti vsaj dva podatka o pokojniku, na primer priimek ter letnico rojstva ali smrti.
9.4. Plačilo storitve je možno z debetnimi karticami Activa in Maestro ter kreditnimi karticami MasterCard, Visa, Visa electron in American Express. I&S Aladin si bo kot upravljalec spletnega portala vseskozi prizadeval širiti nabor plačilnih sredstev s skladu z trendi in smernicami na področju on-line plačilnega poslovanja.
9.5. Po nakupu dobi kupec na svoj elektronski naslov potrditev s povzetkom nakupa.
9.6. V trenutku, ko je nakup zaključen, se začne procesiranje storitve, zato kupec naročila ne more več preklicati, niti zahtevati vračila denarja.
9.7. Po izvedenem naročilu, ki poleg spominskega paketa obsega tudi dostavo le-tega na grob pokojnika, dobi kupec na svoj elektronski naslov račun za opravljen nakup in fotografijo izbranega paketa, dostavljenega na grob izbranega pokojnika, kot dokaz o izvedbi naročila.
9.8. I&S Aladin v sodelovanju s podizvajalcem – pogrebnim podjetjem – kupcem zagotavlja izvedbo naročila na izbrani dan, ki je lahko prvi delovni dan po nakupu storitve ali kasneje. Če kupec ob nakupu izbere datum izvedbe naročila, ki je nedelja ali dela prost državni praznik, se ceni paketa doda pribitek za dostavo po veljavnem ceniku. Kupec bo na pribitek k ceni opozorjen pred zaključkom nakupa. V primeru, da se z višjo skupno ceno ne strinja, lahko izbere drug dan za izvedbo naročila.
9.9. Elektronsko obvestilo o nakupu storitev V SPOMIN dobijo tudi svojci pokojnika na elektronski naslov, ki so ga navedli ob soglasju z objavo podatkov o pokojniku.

 

10. Obveznost prodajalca storitev V SPOMIN

10.1. Obveznost prodajalca nastane v trenutku, ko kupec plača izbrani spominski paket iz spletnega kataloga BELI PLAMEN.
10.2. Obveznost prodajalca preneha s tem, ko podizvajalec – pogrebno podjetje – izbrani spominski paket dostavi na grob in ga fotografira, prodajalec pa to fotografijo pošlje na elektronski naslov kupca.
10.3. Po dostavi na grob prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali odtujitve spominskih paketov s strani tretjih oseb.

 

DRUGA DOLOČILA

 

11. Varovanje osebnih podatkov

11.1. Kupec oziroma uporabnik storitev spletnega portala BELI PLAMEN se ob nakupu storitev strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani družbe I&S Aladin d.o.o Ajdovščina za namen izpolnjevanja naročila. Prav tako se strinja s prenosom njegovih podatkov partnerjem – pogrebnim podjetjem, v okviru veljavnih pravnih predpisov o varovanju podatkov.
11.2. Družba I&S Aladin d.o.o Ajdovščina se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
11.3. Če uporabnik ne želi več prejemati elektronskih novic in promocijskih sporočil podjetja I&S Aladin d.o.o Ajdovščina, se lahko od njih odjavi. Navodila za odjavo najdejo uporabniki v vsakem izvodu elektronskih novic in elektronskem sporočilu, lahko pa tudi pišejo na info@beliplamen.si.
11.4. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

-